Innspill fra Dyrevernalliansen

Dyrevernalliansen ønsker å oversende havbruksutvalget en ny rapport som er utarbeidet av Menon Economics i samarbeid med Nofima.

Hovedfunnet i rapporten er at veksten i oppdrettsnæringen kan fortsette selv om myndighetene innfører nye krav til dødelighet. Det finnes en rekke tiltak som den enkelte oppdretter kan iverksette for å redusere fiskedødeligheten, men for å få til forbedring trengs det sterkere incentiver.

I rapporten skisseres det ulike innretninger for et «trafikklyssystem» for dødelighet i sjøfasen. Med den modellen som Menon har lagt til grunn, kan myndighetene bidra til å redusere dødeligheten i 20 prosent av produksjonssyklusene, samtidig som det blir netto vekst i næringen.

Dødelighet hos oppdrettsfisk er en av de store velferds- og bærekraftsutfordringene i havbruksnæringen i dag. Vi håper derfor at utvalget vil foreslå endringer i dagens system som i større grad incentiverer oppdrettere til å ivareta fiskens helse og velferd.

Dyrevernalliansen og Menon stiller mer enn gjerne på et møte med utvalget for å diskutere rapporten mer inngående, dersom dette er interessant.

Menon-publikasjon-158-2022-Virkemidler-for-redusert-fiskedodelighet-i-oppdrettsnaeringen.pdf