Innspill fra Andfjord Salmon

•En betydelig del av fremtidig vekst synes å måtte komme gjennom landbasert akvakultur.

• Den landbaserte akvakulturen muliggjør videre vekst uten mange av de mest krevende utfordringene man har i sjøbasert akvakultur.

• Det må derfor legges til rette for de to landbaserte akvakulturløsningene som pr i dag er de aktuelle teknologiene, RAS og gjennomstrømmingsanlegg.

• Det vil være behov for reguleringer av landbasert akvakultur. Reguleringene må være formålstjenlige og saklige, når det gjelder å unngå de uønskede sider ved akvakultur.

• Planlegging og investering i landbaserte anlegg er tid -og kostnadskrevende. Forutsigbare politiske og offentligrettslige rammevilkår er helt avgjørende for en hensiktsmessig etablering av landbasert akvakulturnæring for matfisk.

• Et krav om at oppdrettsbassenget må plassers over havnivå for å kunne anses å være på land, er et kunstig krav som i seg selv ikke tjener til å forebygge uønskede sider ved akvakultur. Et slikt krav vil i tillegg kunne være en effektiv stopper for den energibesparende løsningen som et nedfelt gjennomstrømmingsanlegg representerer.

Innspill-til-havbruksutvalget-Akvakulturnaeringens-forutsetninger-.pdf